პოლიტიკა

“უნდა მომეცეს საშუალება თავისუფლად ჩამოვდიოდე ჩემს ქვეყანაში” – მიხეილ სააკაშვილი

მიხეილ სააკაშვილი

“მე უნდა მო­მე­ცეს სა­შუ­ა­ლე­ბა თა­ვი­სუფ­ლად ჩა­მოვ­დი­ო­დე ჩემს ქვე­ყა­ნა­ში და მქონ­დეს ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩემს მხარ­დამ­ჭე­რებ­თან, ჩვენ ამომ­რჩე­ველ­თან და ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან”, – ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი “ფე­ის­ბუ­ქის“ პი­რად გვერ­დზე ვი­დე­ო­მი­მარ­თვი­სას აცხა­დებს.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა მო­უ­წო­და ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას, რომ დად­გნენ თა­ვი­ანთ ვიწ­რო­პარ­ტი­ულ ინ­ტე­რე­სებ­ზე მაღ­ლა და ნუ ჩათ­ვლა­ინ, რომ თუ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ქვე­ყა­ნა­ში ვერ ჩა­დის, ეს მათ სი­ტუ­ა­ცი­ას უად­ვი­ლებს.

“პარ­ლა­მენ­ტში, რამ­დე­ნი­მე ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის შეს­ვლა იმ ფონ­ზე, რო­დე­საც ქვე­ყა­ნა­ში კრი­ზი­სი ჯერ არ არის გა­და­ლა­ხუ­ლი, ბევრ რა­მე­ზე და­ფიქ­რე­ბის სა­ფუძ­ველს იძ­ლე­ვა.

პირ­ველ რიგ­ში, იმი­სათ­ვის, რომ მოხ­დეს მარ­თლაც გან­მუხ­ტვა პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სის, რაც შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ვცემს გა­დავ­ლა­ხოთ უმ­ძი­მე­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი, ეკო­ნო­მი­კუ­რი და ჯან­დაც­ვის კრი­ზი­სი, სა­ჭი­როა პო­ლი­ტი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სრუ­ლი ნორ­მა­ლი­ზა­ცია, ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ “ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რე ნიკა მე­ლია და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს ყო­ველ­გვა­რი და­მამ­ცი­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის გა­რე­შე იმ მო­თხოვ­ნე­ბით, რო­მე­ლიც მან წა­მო­ა­ყე­ნა, რო­მე­ლიც არის კა­ნო­ნი­ე­რი და ბო­ლომ­დე და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი.

მე­ო­რე, უნდა შე­წყდეს უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნის პო­ლი­ტი­კუ­რი დევ­ნა. მა­გა­ლი­თად, ნა­მახ­ვა­ნის აქ­ცი­ა­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი აჭა­რე­ლი და სხვა აქ­ტი­ვის­ტე­ბის, იგი­ვე გი­ორ­გი მუ­მა­ლა­ძის და უამ­რა­ვი სხვა ადა­მი­ა­ნის, რო­მე­ლიც არის ამ დევ­ნის ობი­ექ­ტი არამ­ხო­ლოდ ბოლო წლებ­ში, არა­მედ მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მათ შო­რის, არის სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ძა­ლი­ან თავ­და­დე­ბუ­ლი და დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ხალ­ხი.

მე­სა­მე – მე უნდა მო­მე­ცეს სა­შუ­ა­ლე­ბა თა­ვი­სუფ­ლად ჩა­მოვ­დი­ო­დე ჩემს ქვე­ყა­ნა­ში და მქონ­დეს ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩემს მხარ­დამ­ჭე­რებ­თან, ჩვენ ამომ­რჩე­ველ­თან და ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან. სრუ­ლი ნორ­მა­ლი­ზა­ცი­ის­თვის ეს ნა­ბი­ჯე­ბია გა­და­სად­გე­მუ­ლი, იმი­ტომ, რომ მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რაც არ უნდა იყოს, მე ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში ჩა­მო­ვალ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში და­ვუდ­გე­ბი ქარ­თველ ხალ­ხს გვერ­დზე. ეს უმ­ძი­მე­სი კრი­ზი­სი, რო­დე­საც ყვე­ლას თვა­ლი აქვს გაქ­ცე­ვა­ზე, რო­დე­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად უა­რეს­დე­ბა ეკო­ნო­მი­კუ­რი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი და სი­ღა­რი­ბემ უკვე გა­და­ა­ჭარ­ბა ყვე­ლა­ნა­ირ სა­ზღვარს, არის მო­უთ­მე­ნე­ლი, მი­უ­ღე­ბე­ლი და ჩვენ ეს უნდა შევ­ცვა­ლოთ. ჩვენ ეს უნდა შევ­ცვა­ლოთ პო­ლი­ტი­კუ­რი დი­ა­ლო­გით დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ფარ­გლებ­ში, მაგ­რამ ამა­ზე თვა­ლის და­ხუჭ­ვა არ გა­მო­ვა.

მე მო­ვუ­წო­დებ ყვე­ლა პარ­ტი­ას, დად­გე­ნენ თა­ვის ვიწ­რო­პარ­ტი­ულ ინ­ტე­რე­სებ­ზე მაღ­ლა. ნუ ჩათ­ვლით, რომ ვთქვათ, სა­ა­კაშ­ვი­ლი თუ ვერ ჩა­მო­დის ქვე­ყა­ნა­ში, ეს თქვენ სი­ტუ­ა­ცი­ას გი­ად­ვი­ლებთ. არ აად­ვი­ლებს, პი­რი­ქით, გვიძ­ნე­ლებს. მე მინ­და თქვენ­თან ერ­თად გა­დავ­ლა­ხო, მაგ­რამ მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თქვენ რას გა­და­წყვეტთ, მე მა­ინც დავ­დგე­ბი ჩვე­ნი ხალ­ხის გვერ­დზე. მე მინ­და, რომ ეს სი­ტუ­ა­ცია გა­ნი­მუხ­ტოს, მე მინ­და, რომ ევ­რო­კავ­ში­რის და სხვე­ბის შუ­ა­მავ­ლო­ბის პრო­ცესს რე­ა­ლუ­რი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვეს და ამას გან­გრძო­ბა­დი ხა­სი­ა­თი ჰქონ­დეს, მაგ­რამ ამი­სათ­ვის სა­ჭი­როა ყვე­ლამ გულ­წრფე­ლად მო­ვინ­დო­მოთ სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­მოს­წო­რე­ბა და ამ ყვე­ლაფ­რის გა­და­ლახ­ვა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, შე­დე­გი მა­ინც არ დად­გე­ბა და ნამ­დვი­ლად არ შე­დის ეს არა­ვის ინ­ტე­რე­სებ­ში“, – აცხა­დებს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი.

თქვენი რეაქცია

ძალიან მომწონს
0
კმაყოფილი ვარ
0
ნეიტრალურად ვარ
0
გაურკვევლად ვარ
0
გაბრაზებული ვარ
0
ვაქცინაცია
მსოფლიო

შეუძლიათ თუ არა დამსაქმებლებს მოსთხოვონ თანამშრომლებს COVID-19 ვაქცინაცია?

ექსპერტები აზიარებენ დეტალებს სავალდებულო ვაქცინის პოლიტიკის განხორციელების შესახებ როდესაც 2020 წლის დეკემბერში აშშს მიერ დაიწყო ...
ირაკლი ღარიბაშვილი
საზოგადოება

Pfizer-ის დამატებით დოზებს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში მივიღებთ – ირაკლი ღარიბაშვილი

პრემიერმინისტრის განცხადებით, საქართველო Pfizer-ის დამატებით დოზებს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში მიიღებს. ამ თემაზე ღარიბაშვილი Pfizer-ის სამეთვალყურეო ...
ირაკლი კობახიძე
პოლიტიკა

კობახიძე მელიაზე – ეს არაა კაცური საქციელი, თანახმაა გირაოზე, ოღონდ არ იყოს ამნისტია

“როდესაც მელია ამბობს იმას, რომ ის მზადაა უკვე გირაო აღიაროს, გამოვიდეს, ოღონდ ამნისტია არ იყოს მიღებული, ...
გირჩს აქცია მოუწყვეს
პოლიტიკა

“ვინც შედიხართ იქ, აყალბებთ 20 ივნისის მდგომარეობას, ყველა არაკაცები ხართ“ – დაპირისპირება პარლამენტთან

“გირ­ჩის“ ერთ-ერთი ლი­დე­რის ვახ­ტანგ მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლის სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ში მის­ვლას სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტე­ბის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა მოჰ­ყვა. ისი­ნი ვახ­ტანგ მეგ­რე­ლიშ­ვილს ...

Leave a reply

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

You may also like